معاونت بهداشتی- سلامت سالمندان
سلامت سالمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 معرفی برنامه سلامت سالمندان AWT IMAGE
2 بوکلت پزشک AWT IMAGE
3 بوکلت غیر پزشک AWT IMAGE
4 فلوچارت روند اجرای برنامه در مراکز و پایگاه ها AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=27.1546.46634.fa
برگشت به اصل مطلب