معاونت بهداشتی- شرح وظایف
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
ردیف عنوان دانلود
1 شرح وظایف امور آزمایشگاه های بهداشتی دانشگاه
2 شرح وظایف اداره امور آزمایشگاه های بهداشتی
3 شرح وظایف آزمایشگاه مرجع دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=27.16038.46579.fa
برگشت به اصل مطلب