معاونت بهداشتی- لینک های خانواده
ارتقاء سطح سواد تغذیه ای عموم مردم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 راهنمای تغذیه مادر باردار و شیرده AWT IMAGE
2 مجموعه آموزشی تغذیه در برنامه پزشک خانواده AWT IMAGE
3 تغذیه در دوران های مختلف زندگی AWT IMAGE
4 راهنمای آموزشی تغذیه در سنین مدرسه AWT IMAGE
5 تغذیه در سنین مدرسه AWT IMAGE
6 بسته خدمت تغذیه جهت پزشک AWT IMAGE
7 بسته خدمت تغذیه جهت مراقب سلامت AWT IMAGE
8 بسته آموزش تغذیه جهت پزشک AWT IMAGE
9 بسته آموزش تغذیه جهت مراقب سلامت AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=27.30975.49741.fa
برگشت به اصل مطلب