دانشکده طب ایرانی- دانشکده طب ایرانی
دانشکده طب ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

برنامه استراتژیک دانشکده طب ایرانی (1401-1397 ویرایش جدید) لینک
برنامه استراتژیک دانشکده طب ایرانی(1400-1396) بازنگری (لینک) 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=286.29298.49937.fa
برگشت به اصل مطلب