دانشکده پزشکی- اهداف دانشکده
اهداف دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳۰ | 

اهداف کوتاه مدت:
  1. ارتقاء فرآیندهای ارزشیابی و بازنگری برنامه درسی کلیه مقاطع دانشکده پزشکی
  2. افزایش مهارتهای عملکردی فارغ التحصیلان پزشکی عمومی
  3. تشویق و افزایش تحقیقات کاربردی بر اساس نیازهای جامعه و خلق ثروت
  4. ایجاد شناسه و لاگ بوک الکترونیکی برای نظارت هر چه بهتر کلیه دستیاران فراگیران بالینی
  5. نظارت بر عملکرد و ارتقاء حمایتهای لازم از اعضای هیات علمی و دانشجویان برای بهبود کیفیت فرآیند آموزش
  6. تشکیل کارگروه­های مختلف مشاوره ای و اطاقهای فکر مرکب از مدیران گروه و روسای بیمارستانی جهت هم اندیشی تسهیل رفع نقایص عملکردی
 
اهداف بلند مدت:
  1. توسعه فضای فیزیکی جهت ارتقاء آموزش و ارزشیابی فراگیران
  2. راه اندازی رشته ها و دوره های جدید با توجه به نیاز جامعه و امکانات مراکز آموزشی
  3. هدایت سازو کارهای آموزشی به سمت تکنولوژی دیجیتال و آموزش و آزمونهای الکترونیک و فعال کردن سامانه الکترونیک دانشکده
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=29.38760.72263.fa
برگشت به اصل مطلب