مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت- معرفی مرکز
اعضاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/31 | 
گروه هسته پژوهشی سلامت زنان

گروه هسته پژوهشی انفورماتیک سلامت جمعیت

گروه هسته پژوشی بیماری های غیر واگیر 

گروه هسته پژوهشی سلامت جهانی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=292.27307.54917.fa
برگشت به اصل مطلب