مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت- تقویم جلسات شورای پژوهشی ۱۴۰۰
تقویم جلسات شورای پژوهشی ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/11 | 

 
تقویم جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت در سال ۱۴۰۰
 
نوبت اول
مهلت پایانی ارسال و ثبت طرح ها در سامانه پژوهشیار جهت رنک اول ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
زمان جلسه شورای پژوهشی مرکز برای بررسی طرح های ارسالی رنک اول
(روز دوشنبه ساعت ۱۵-۱۳)
۱۴۰۰/۰۴/۰۷
نوبت دوم مهلت پایانی ارسال و ثبت طرح ها در سامانه پژوهشیار جهت رنک دوم ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
زمان جلسه شورای پژوهشی مرکز برای بررسی طرح های ارسالی رنک دوم
(روز دوشنبه  ساعت ۱۵-۱۳)
۱۴۰۰/۰۷/۱۲
نوبت سوم مهلت پایانی ارسال و ثبت طرح ها در سامانه پژوهشیار جهت رنک سوم ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
زمان جلسه شورای پژوهشی مرکز برای بررسی طرح های ارسالی رنک سوم
(روز دوشنبه ساعت ۱۵-۱۳)
۱۴۰۰/۱۰/۰۶
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=292.32820.71227.fa
برگشت به اصل مطلب