مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت- تفاهم نامه های داخلی و خارجی
تفاهم نامه داخلی وخارجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/31 | 
1- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  سمنان

2- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 3- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران


4-مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران 

5- 
معاونت پژوهشی دانشکده  علوم پزشکی ساوه

6-تفاهم نامه با مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

7-پژوهشگاه باروری ابن سینا جهاد دانشگاهی 

8-همکاری با وزارت صحت افغانستان 

9-همکاری با
University of Washington Tachoma
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=292.32822.54926.fa
برگشت به اصل مطلب