مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت- آدرس لاتین جهت درج وابستگی سازمانی مرکز ( Affiliation )
وابستگی سازمانی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/30 | 

مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت، پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Preventive Medicine and Public Health Research Center , Psychosocial Health Research Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=292.41365.79144.fa
برگشت به اصل مطلب