دانشکده پرستاری و مامایی- فعالیت ها
فعالیت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۸ | 
  • آموزش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای استفاده از مهارت های ترجمان دانش در انجام طرح های تحقیقاتی
  • ارزیابی دانشکده و مراکز تحقیقاتی مرتبط از نظر به کارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرح های تحقیقاتی
  • کمک به انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
  • اعلام نظر در مورد طرح های ترجمان دانش ارائه شده در دانشکده در سیستم پژوهشیار
  • برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فعالیت های ترجمان دانش
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=31.42119.82595.fa
برگشت به اصل مطلب