معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی- اداره آموزش
اداره آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

سرپرست اداره آموزش
خانم هومند
   

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=316.9496.44136.fa
برگشت به اصل مطلب