معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی- فرآیندهای آموزشی معاونت
فرآیندهای آموزشی معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=317.18552.49229.fa
برگشت به اصل مطلب