معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی- تقویم آموزشی سال
تقویم آموزشی سال98_97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

             تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

97/6/17  لغایت  97/6/23 زمان ثبت نام وانتخاب واحد
97/6/24 شروع کلاسها
97/7/7 لغایت  97/7/13 حذف واضافه
97/9/10  لغایت  97/9/15 حذف تکدرس
97/10/30 پایان کلاسها
97/10/22   لغایت  97/11/4 زمان برگزاری امتحانات
97/10/29  لغایت 97/11/29 بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات

Flowchart: Alternate Process: تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95         
 
           تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
 
 
97/11/7  لغایت 97/11/13 زمان ثبت نام وانتخاب واحد
97/11/14 شروع کلاسها
97/11/27  لغایت 97/12/2 حذف واضافه
98/2/14 لغایت  98/2/19 حذف تکدرس
98/3/23 پایان کلاسها
98/3/25 لغایت  98/4/6 زمان برگزاری امتحانات
98/3/30   لغایت 98/4/30 بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=317.27832.49102.fa
برگشت به اصل مطلب