معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی- تقویم آموزشی سال
تقویم آموزشی سال 99_98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=317.27832.85357.fa
برگشت به اصل مطلب