معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی- معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
شورای تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 


زمان برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی : روزهای دوشنبه راس ساعت 13:30 بعد ازظهر

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=317.5609.48716.fa
برگشت به اصل مطلب