معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی- معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در تاریخ 98/2/30 برگزار گردید.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/8 | 
برگزاری پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=317.5609.84380.fa
برگشت به اصل مطلب