معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی- اخبار دستیاران ورودی 98
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره 46

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/24 | 
ارائه مدرک گواهینامه صلاحیت بالینی مقطع پزشکی عمومی توسط دستیارانی که تاریخ فراغت از تحصیل ایشان از 96/6/31 به بعد بوده است الزامی می باشد.
بدین منظور گواهی یاد شده لغایت 98/8/15 به اداره دستیاری تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه تحویل گردد. 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=318.37562.91534.fa
برگشت به اصل مطلب