معاونت امور هیات علمی دانشکده پزشکی- ترفیع هیئت علمی
ترفیع هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
واحد ترفیع امور مربوط به پایه سالیانه اعضای هیات علمی را زیر نظر معاونت امور هیات علمی انجام می دهد .بر اساس مقررات موجود به اعضای هیات علمی در قبال هریک سال خدمت قابل قبول در امور آموزشی و پژوهشی یک پایه ترفیع اعطا می گردد . ترفیع براساس سه اصل آموزش ، پژوهش و امتیاز کل می باشد و داشتن حدنصاب ساعت کارکرد نیز امری ضروری است . با راه اندازی سیستم سعاد افراد فعالیت های آکادمیک خود را ماهیانه دراین سیستم وارد ، تا مورد ارزیابی قرار گیرند . هر عضو هیات علمی می بایست در طول یک سال حداقل9 ماه اطلاعات مربوط به فعالیتهای آکادمیک خود را بر اساس تعاریف و روند تصریح شده در سیستم سعاد وارد کند . ترفیع صرفا بر مبنای آئین نامه و با استفاده از اطلاعات جمع شده از طریق سیستم سعاد و کسب حداقل امتیاز لازم در قسمت آموزش، پژوهش و کل می باشد .
نشانی مطلب در وبگاه معاونت امور هیات علمی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=319.5438.43665.fa
برگشت به اصل مطلب