معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاههای اجرا شده
به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزاری کارگاه روش تحقیق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
کارگاه روش تحقیق مقدماتی
روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ به صورت مجازی
مدرس : سرکار خانم دکتر نجومی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی
شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ به صورت مجازی
مدرس: دکتر نادر صدیق
کارگاه روش تحقیق مقدماتی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰به صورت مجازی
مدرس: دکتر نرجس خلیلی

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.21787.105722.fa
برگشت به اصل مطلب