معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاههای اجرا شده
به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه آشنایی با مبحث اخلاق پزشکی در سرقت ادبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/28 | 
کارگاه آشنایی با مبحث اخلاق پزشکی در سرقت ادبی

روز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ به صورت مجازی

مدرس خانم دکتر مینا فروزنده
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.21787.107500.fa
برگشت به اصل مطلب