معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاههای اجرا شده
کارگاه روش طراحی سوالات چند گزینه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 
اولین کارگاه "روش طراحی سوالات چندگزینه ای "

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

 روز سه شنبه مورخ 1396/02/12دومین کارگاه  "روش طراحی سوالات چندگزینه ای"

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز سه شنبه مورخ  1396/03/30

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.21787.62058.fa
برگشت به اصل مطلب