معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاههای اجرا شده
کارگاه روش طراحی سوالات چند گزینه ای

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 

کارگاه "روش طراحی سوالات چندگزینه ای "

به صورت مجازی - مدرس سرکار خانم دکتر نجومی

 روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کارگاه "روش طراحی سوالات چندگزینه ای "

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

 روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ کارگاه  "روش طراحی سوالات چندگزینه ای"

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
http://imed.iums.ac.ir/find.php?item=320.21787.62058.fa
برگشت به اصل مطلب