معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاههای اجرا شده
کارگاه یادگیری مبتنی بر مسئله PBL

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 
سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز چهارشنبه مورخ 1395/07/07
سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز یکشنبه مورخ 1395/07/18

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.21787.62066.fa
برگشت به اصل مطلب