معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاههای اجرا شده
کارگاه تولید محتوای الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/7 | 
کارگاه تولید محتوای الکترونیکی

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ 1397/12/07- ساعت 12-8
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.21787.77961.fa
برگشت به اصل مطلب