معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاههای اجرا شده
کارگاه رفتار حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/30 | 
کارگاه رفتار حرفه ای

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز یکشنبه مورخ 1397/11/28- ساعت 12-8مدرسان: آقای دکتر علی بیداری - آقای دکتر مهرداد افتخار - آقای دکتر سید وحید شریعت
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.21787.79132.fa
برگشت به اصل مطلب