معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- نقد و داوری مقالات پژوهشی
نقد و داوری مقالات پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

چهارشنبه:   1394/08/13  ساعت 13-8

سه شنبه:   1394/08/26 ساعت 13-8

محل: سالن کنفرانس دفتر ریاست

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.22969.45960.fa
برگشت به اصل مطلب