معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاه آشنایی با کلیات آزمون PMP
کارگاه آشنایی با کلیات آزمون PMP

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

چهارشنبه 1395/04/02ساعت 13-8

یکشنبه 1395/04/13 ساعت 13-8

چهارشنبه 1395/04/30ساعت 13-8

سالن کنفرانس دفتر ریاست - طبقه سوم دانشکده پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.25393.48104.fa
برگشت به اصل مطلب