معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاه برگزاری "ژورنال کلاب موثر گروه ایمونولوژی"
کارگاه برگزاری "ژورنال کلاب موثر گروه ایمونولوژی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 
روز یکشنبه مورخ 1395/01/22

روز دوشنبه مورخ 1395/07/05

طبقه اول دانشکده پزشکی - گروه ایمونولوژی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.35399.62073.fa
برگشت به اصل مطلب