معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- طرح درس بلوک ادغام یافته - مقطع فیزیوپاتولوژی
طرح درس بلوک ادغام یافته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/7 | 
طرح درس خون- برای دریافت فایل

طرح درس روماتولوژی- برای دریافت فایل

طرح درس نفرولوژی- برای دریافت فایل

طرح درس غدد- برای دریافت فایل

طرح درس ریه- برای دریافت فایل

طرح درس قلب- برای دریافت فایل


 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.35431.62157.fa
برگشت به اصل مطلب