معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- کارگاه مهارت زندگی برای حرفه مندان
کارگاه مهارت زندگی برای حرفه مندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/7 | 
اولین کارگاه "مدیریت زندگی برای حرفه مندان"

روز یک شنبه - مورخ 1397/04/10- ساعت 13-8

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی - طبقه سومدومین کارگاه "مدیریت زندگی برای حرفه مندان"

روز سه شنبه - مورخ 1397/05/02- ساعت 13-8

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی - طبقه سوم

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.39649.74254.fa
برگشت به اصل مطلب