معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- تعاریف و اهداف
تعریف و هدف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 
پژوهش در آموزش (Educational research)
تعریف: جمع آوری و تحلیل داده هایی که در زمینه آموزش هستند. در این شاخه پژوهش زمینه هایی مانند روشهای آموزش به دانشجویان، آموزش اساتید، روشهای یادگیری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
اهداف پژوهش در آموزش:
  1. پژوهش در آموزش تلاش میکند به حل مشکلات یادگرفتن و یاد دادن بپردازد.
  2. پژوهش در آموزش شامل جمع آوری داده های جدید یا استفاده از اطلاعات موجود برای اهداف آموزشی جدید است.
  3. پژوهش در آموزش ابتدا مشکلات و گلوگاه ها به دقت مشاهده و توصیف میکند.
  4. پژوهش در آموزش عموما تحلیل های دقیق در مورد مشکلات ارایه میکند.
  5. پژوهش در آموزش به دنبال شناسایی روشهای آموزشی جدید در حیطه های مختلف پزشکی است.
  6. پژوهش در آموزش سه مرحله استخراج، اعتبار سنجی و استقرار روش های آموزشی جدید را بررسی میکند.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     مهدی رضایی
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.40367.75914.fa
برگشت به اصل مطلب