معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی- مدیریت موثر کلاس
مدیریت موثر کلاس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/7 | 
کارگاه مدیریت کلاس موثر

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز سه شنبه مورخ 1397/12/14- ساعت 12-8
نشانی مطلب در وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=320.42117.82491.fa
برگشت به اصل مطلب