مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی- کارشناسان
کارشناسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

کارشناسان مرکز مهارتهای بالینی

نام: حامد ناصریان

تخصص: کارشناس نرم افزار

سمت: کارشناس ، مسئول سایت

نام: مریم کرمی

تخصص: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سمت: کارشناس

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=324.21713.50121.fa
برگشت به اصل مطلب