مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی- اخبار
برگزاری کارگاه گچ و آتل گیری جهت اینترن های طب اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۳۰ | 
در تاریخ یکشنبه 30 تیر ماه 1398 کارگاه گچ و آتلگیری در دو بخش تئوری و عملی توسط آقای دکتر گل فیروزی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. در این کارگاه تعداد 10 نفز از اینترنهای طب اورژانس با تمرین عملی به کسب مهارت پرداختند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=324.21719.86942.fa
برگشت به اصل مطلب