مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی- 1395
1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
دوره های درحال برگزاری
تاریخ ساعت عنوان کارگاه مسئول برگزاری توضیحات
شنبه هر هفته 8-12 جراحی دکتر موسوی کارورزان جراحی
یکشنبه هر هفته 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان اورژانس
یکشنبه هر هفته 9-12 طب اورژانس دکتر مفیدی شبیه سازی
یکشنبه هر هفته 13-15 داخلی دکتر خدابنده لو کارورزان داخلی
سه شنبه هر هفته 13-15 داخلی دکتر خدابنده لو کارورزان داخلی
سه شنبه هر هفته 8-12 اطفال دکتر جعفرنژاد اینترن ها و رزیدنت ها
سه شنبه 95/01/31 13-15 ریه دکتر هاشمی نسب -----------
چهارشنبه 95/03/05 8-12 طب اورژانس دکتر محمدی رزیدنت های اورژانس
دوشنبه 95/03/10 8-12 خون (مطب2) دکتر خدابنده لو -----------
دوشنبه 95/03/17 8-12 طب اورژانس دکتر چهاردولی کارورزان اورژانس
چهارشنبه 95/03/19 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق رزیدنت های اورژانس
سه شنبه 95/04/08 9-12 اطفال دکترجعفرنژاد رزیدنت های اطفال
چهارشنبه 95/04/09 8-12 طب اورژانس دکتر محمدی رزیدنت های اورژانس
دوشنبه 95/04/14 8-12 طب اورژانس دکتر محمدی رزیدنت های اورژانس
شنبه 95/04/19 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
یکشنبه 95/04/27 8-14 MMI دکتر سلطانی عربشاهی -----------
دوشنبه 95/04/28 8-14 MMI دکتر سلطانی عربشاهی -----------
چهارشنبه 95/04/30 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان اورژانس
شنبه 95/05/16 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
چهارشنبه 95/06/03 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان اورژانس
دوشنبه 95/06/15 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
چهارشنبه 95/06/24 11-13 داخلی دکتر ایرانپور مطب 1 و 2
چهارشنبه 95/06/31 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان اورژانس
شنبه 95/07/17 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
یکشنبه 95/07/18 13-15 داخلی دکتر ایرانپور مطب 1
سه شنبه 95/08/11 13-15 ریه دکتر هاشمی نسب -----------
شنبه 95/08/15 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
دوشنبه 95/09/15 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
شنبه 95/09/20 8-10 زنان دکتر جاودانی کاراموزان زنان
چهارشنبه 95/10/15 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
چهارشنبه 95/10/22 12-16 داخلی(مطب 1) دکتر ایران پور -----------
شنبه 95/11/16 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
دوشنبه 95/12/16 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
سه شنبه 95/12/17 8-12 طب اورژانس دکتر مهشیدفر کارورزان اورژانس
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=324.29470.50106.fa
برگشت به اصل مطلب