مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی- 1398
1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۸ | 
شنبه 98/04/15
جدول زمان آزمونهای مرکز مهارتهای بالینی
تاریخ ساعت عنوان آزمون مسئول برگزاری توضیحات
پنج شنبه 98/02/05 8-16 تایید صلاحیت بالینی دکتر نجومی ---------
سه شنبه 98/02/10 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت های سال سه طب اورژانس
شنبه 98/02/14 8-12 OSCE دکتر نجومی پزشکی خانواده
یکشنبه 98/02/15 8-11 OSCE دکتر نجاتی پزشکی ورزشی
یکشنبه 98/02/15 12-15 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
چهارشنبه 98/02/18 8-12 OSCE دکتر رام پیشه رزیدنت های پزشکی اجتماعی
چهارشنبه 98/02/25 8-12 OSCE دکتر جاودانی رزیدنت های سال سه و چهار زنان
چهارشنبه 98/03/22 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت های سال یک طب اورژانس
شنبه 98/04/01 8-16 تایید صلاحیت بالینی دکتر نجومی ---------
شنبه 98/04/15 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
شنبه 98/05/12 8 المپیاد --------- ---------
پنج شنبه 98/05/24 8-16 تایید صلاحیت بالینی دکتر نجومی ---------
شنبه 98/06/02 8 MMI --------- ایمنی شناسی و باکتری شناسی
یکشنبه 98/06/03 8 MMI --------- باکتری شناسی
دوشنبه 98/06/04 8 MMI --------- پرستاری
سه شنبه 98/06/05 8 MMI --------- پرستاری
چهارشنبه 98/06/06 8 MMI --------- پرستاری
جمعه 98/06/08 8 بورد فوق تخصصی --------- غدد بالغین
یکشنبه 98/06/10 8 بورد تخصصی --------- چشم
دوشنبه 98/06/11 8 بورد تخصصی --------- روانپزشکی
سه شنبه 98/06/12 8 بورد تخصصی --------- پزشکی قانونی
یکشنبه 98/07/14 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
یکشنبه 98/08/12 8-12 OSCE دکتر مصدق
پنج شنبه 98/08/16 8-16 تایید صلاحیت بالینی دکتر نجومی ---------
پنج شنبه 98/11/10 8-16 تایید صلاحیت بالینی دکتر نجومی ---------
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=324.41857.81373.fa
برگشت به اصل مطلب