مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی- 1398
1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۸ | 
 
دوره های درحال برگزاری
ردیف تاریخ ساعت عنوان کارگاه مسئول برگزاری توضیحات
1 شنبه هر هفته 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان طب اورژانس
2 یکشنبه هر هفته 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان طب اورژانس
3 یکشنبه هر هفته 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
4 دو شنبه هر هفته 9-12 کارگاه آماده سازی آزمون بورد دکتر نادرخانی رزیدنت های طب اورژانس
5 دو شنبه هر هفته 13-15 BLS دکتر مصدق استایجر
6 سه شنبه هر هفته 8-14 طب اورژانس دکتر حافظی مقدم رزیدنت های طب اورژانس
7 شنبه 98/05/26 8-15 مطب 2 دکتر نجومی ----------
8 یکشنبه 98/05/27 8-15 مطب 2 دکتر نجومی ----------
9 دوشنبه 98/05/28 8-15 مطب 2 دکتر نجومی ----------
10 شنبه 98/06/23 8-15 مطب 1 دکتر نجومی ----------
11 یکشنبه 98/06/24 8-15 مطب 1 دکتر نجومی ----------
12 دوشنبه 98/06/25 8-15 مطب 1 دکتر نجومی ----------
13 شنبه 98/08/18 12-15 کارگاه استعدادهای درخشان دکتر نجومی ----------
14 دوشنبه 98/08/20 12-15 کارگاه استعدادهای درخشان دکتر نجومی ----------
15 شنبه 98/08/25 12-15 کارگاه استعدادهای درخشان دکتر نجومی ----------
16 دوشنبه 98/05/27 12-15 کارگاه استعدادهای درخشان دکتر نجومی ----------
17 دوشنبه 98/09/18 8 کارگاه ارتوپدی دکتر تبریزیان ----------
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=324.41859.81376.fa
برگشت به اصل مطلب