دانشکده علوم توانبخشی- دفتر ریاست
دفتر ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دکترای تخصصی (PhD) / فیزیوتراپی 
سمت : ریاست دانشکده
رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک : ebrahimitakamjani.eiums.ac.ir
 
طاهره شاهرخی
سمت : مسئول دفتر ریاست
پست الکترونیک :
تلفن : ۲۲۲۲۹۰۸۷-۲۲۲۲۹۰۸۶
تلفن داخلی :۱۰۳                                                                                         
فاکس : ۲۲۲۲۰۹۴۶

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=33.18172.44779.fa
برگشت به اصل مطلب