دانشکده علوم توانبخشی- معرفی
درباره معاونت دانشجویی فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/13 | 

معرفی معاونت دانشجویی فرهنگی

         فعالیت های معاونت دانشجویی فرهنگی در حوزه امور دانشجویی و حوزه فرهنگی به صورت متمرکز در دانشگاه صورت می گیرد و فعالیت های این معاونت در دانشکده در این دو حوزه به امور زیر خلاصه می شود :
الف : امور دانشجویی

ب : امور فرهنگی
پست الکترونیکی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده:   student_rehab_iumsyahoo.com
 
معصومه روزبهانی    
سمت : معاون دانشجویی فرهنگی

                                                                                                                                                                                  

ایمیل : rouzbahani.miums.ac.ir
تلفن مستقیم:۲۲۲۶۹۶۰۶ 
تلفن داخلی :۵۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۲۱۸-۴۱۰
مهناز وزیریان جعفری
سمت :کارشناس دانشجویی و فرهنگیتلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۶
تلفن داخلی :- ۲۲۲۲۸۰۵۱-۲  ۲۱۹

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=33.34217.58614.fa
برگشت به اصل مطلب