معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت- معاون اداری و مالی
معاون اداری و مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۴ | 
  
نام و نام خانوادگی : دکتر نمامعلی  آزادی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار زیستی
رتبه علمی :استادیار
تلفن ثابت :86704636
فاکس :88622707
ایمیل : n.azadihotmail.com
Cv Fa Dr.azadi
CV En Dr.azadi


  
                                                        ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7983-6318
                                                                          scopus Author ID: 37070222700
                                                                    ResearcherID: H-4236-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=0HlovVgAAAAJ
 
 
 
 
 
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=346.33877.57278.fa
برگشت به اصل مطلب