دوره عالی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت- کارکنان
کارکنان گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 


نام و نام خانوادگی : فاطمه صابری 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هماتولوژی
تلفن ثابت: ۸۶۷۰۴۸۱۶                                                              
ایمیل:  
mph.iumsgmail.com
 

نشانی مطلب در وبگاه دوره عالی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=350.34076.57658.fa
برگشت به اصل مطلب