گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت- دکتر مجید مشکینی
دکتر مجید مشکینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/15 | 


نام و نام خانوادگی : دکتر مجید مشکینی  

مدرک تحصیلی : دکترای سلامت بین الملل

رتبه علمی در گروه : استادیار

تلفن ثابت :86704751

ایمیل آکادمیک :

meshkiniyahoo.com:ایمیل

        scopus Author ID: 57057793900
 

نشانی مطلب در وبگاه گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=351.33942.57353.fa
برگشت به اصل مطلب