گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت- کارکنان
کارکنان گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۵ | 

نام ونام خانوادگی : سعید خاکسار

تلفن تماس :86704801


کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی : هاجر تسلیمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آمار زیستی
تلفن ثابت: 86704809                                                              
فاکس : 88622707
ایمیل: statcliniciums.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=352.33916.57331.fa
برگشت به اصل مطلب