گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت- دکتر محبوبه رسولی
دکتر محبوبه رسولی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/15 | 


دکترمحبوبه رسولی
دکتری تخصصی آمار زیستی
 دانشیار
تلفن تماس :۸۶۷۰۴۸۴۱
فاکس :۸۸۶۲۲۷۰۷
پست الکترونیک: Rasouli.miums.ac.ir

 رزومه     CV

سامانه علم سنجی

                                       
نشانی مطلب در وبگاه گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=352.33924.57338.fa
برگشت به اصل مطلب