معاونت آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت- معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | 

دکتر مجید کرمانی 

دکتری مهندسی بهداشت محیط 
مرتبه  علمی دانشیار 
تلفن : ۸۸۶۰۷۹۳۹
فاکس : ۸۸۶۲۲۷۰۷
ایمیل آکادمیک : kermani.miums.ac.ir
ایمیل : majidkermaniyahoo.com

cv:Drkermani


                                                                          ORCID: http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۶۶۸-۲۹۴۲
                                                                           ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-۸۳۵۲-۲۰۱۶
                                                                           Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۴۹۷۵۴۶۸۸۰۰
                                                                           Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lYMqx۸۰AAAAJ&hl=en
                                                                           ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Majid_Kermani۲
                                                                           LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/AAIAAA۴s۶bsBVuX۴V۰Ohh۳UKj_NFXfQWrL_u۵Ug/
                                                                           Publons: https://publons.com/author/۱۳۶۶۱۱۵/majid-kermani#profile


 


 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=353.33772.57161.fa
برگشت به اصل مطلب