معاونت پژوهشی و بین الملل دانشکده بهداشت- معاون پژوهشی و بین الملل
معاون پژوهشی و بین الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۹ |  دکتر محمدرضا وفا
 دکتری علوم تغذیه‏ گرایش اپیدمیولوژی
شماره تماس : 86704743
فاکس: 88622707

ایمیل آکادمیک:vafa.miums.ac.ir
ایمیل : rezavafayahoo.com

CV Fa dr.vafa
CV EN dr.vafa


                                               ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-7052-8810
                                                                           ResearcherID:  H-4263-20        
                                                                               Scopus:  22136597400
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-kF2BL0AAAAJ&hl=en
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی و بین الملل دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=355.33687.57043.fa
برگشت به اصل مطلب