معاونت پژوهشی و بین الملل دانشکده بهداشت- شورای پژوهشی
شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/14 | 
شورای پژوهشی دانشکده متشکل از ریاست دانشکده، معاونت پژوهشی، شش نفر اعضاء هیات علمی که نماینده شش گروه آموزشی دانشکده می باشند است.
در جلسات پژوهشی دانشکده که به طور منظم ( بر اساس برنامه زمان بندی معاونت پژوهشی دانشگاه ) برگزار می گردد، طرح های تحقیقاتی مستقل و پایان نامه ای اعضاء هیات علمی مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، ضمنا ارسال طرح ها جهت داوری و اعلام نتایج داوری و بحث در ارتباط با پاره ای از مسائل پژوهشی نیز بر عهده شورای پژوهشی دانشکده است.اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت:

دکتر  رسول یار احمدی                    رئیس دانشکده
دکتر محمد رضا وفا                        معاون پژوهشی دانشکده
دکتر ناهید آریائیان                         نماینده پژوهشی گروه علوم تغذیه
دکتر روشنک رضائی کلانتری            نماینده پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط
دکتر شهناز ریماز                           نماینده پژوهشی گروه اپیدمیولوژی
دکتر مسعود صالحی                        نماینده پژوهشی گروه MPH
دکتر لیلا جانانی                           نماینده پژوهشی گروه آمار زیستی
دکتر مهناز صلحی                         نماینده پژوهشی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دکتر حسین ابراهیمی                     نماینده پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دکتر میترا زراتی                             نماینده ktech
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی و بین الملل دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=355.33852.57264.fa
برگشت به اصل مطلب