گروه علوم تغذیه دانشکده بهداشت- کارشناس گروه
کارشناسان گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/16 | 
نام و نام خانوادگیسیده نرجس نجیبی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد علوم تغذیه
تلفن ثابت: 86704858                                                              
فاکس : 88622707
ایمیل: najibi2008yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه صابری 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هماتولوژی
تلفن ثابت: 86704816                                                              
ایمیل:  
fatemeh.saberi1991gmail.com
 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تغذیه دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=357.33763.57418.fa
برگشت به اصل مطلب