دانشکده فناوری های نوین پزشکی- روابط عمومی
مسئول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 

دکتر مظاهر قلی پور

تماس:     02186704837
ایمیل:      
mazaher.gholipouriums.ac.ir
             mazaher.gholipourgmail.com
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=36.43953.89330.fa
برگشت به اصل مطلب