دانشکده فناوری های نوین پزشکی- تماس با ما
شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 
 
 پیش شماره داخلی جهت تماس خارج از دانشگاه  (8670)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=36.43964.89331.fa
برگشت به اصل مطلب